ความเป็นมา

โครงการพระธัมมเจดีย์ เป็นการสร้างพระเจดีย์เสมือนบนอินเตอร์เน็ต ดัวยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีนิยามว่า “เพื่ออนุรักษ์คำสอนดั้งเดิมและสมบูรณ์ที่สุดของพระพุทธเจ้า ซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ให้อยู่ในรูปแบบของคลังข้อมูลอิเลคทรอนิกส์แห่งยุค และสามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อประโยชน์แห่งการเข้าถึงธัมมะของผู้คนในโลกปัจจุบัน” [ บทคัดย่อโครงการพระธัมมเจดีย์ ]

โครงการพระธัมมเจดีย์เป็นโครงการของชาวพุทธ ซึ่งคณะบุคคลโครงการพระธัมมเจดีย์ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกเถรวาท และระบบการอ้างอิงร่วมของพระไตรปิฏกบาลีทั้งหมด (Common Referencing System for Tipitaka) สำหรับเป็นแหล่งอ้างอิงมาตรฐาน เป็นเครื่องมือของการศึกษาค้นคว้า และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ทางพุทธธรรม เพื่อสร้างบริบทของการศึกษา และการสืบทอดสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นสมบัติของมนุษยชาติสืบไป 

how to create your own web page

คลิป
ส่วนประกอบของ
พระธัมมเจดีย์ 

จากพุทธพจน์อันเป็นบทตั้งต้น (2:44 นาที)

Mobirise

ร่วมบุญตั้งต้นโครงการ พระธัมมเจดีย์

"กองบุญเพื่อพระธัมมวินัยฯ"

ธ.กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 0071607607
สามารถร่วมบุญได้โดยผ่านบัญชี

(โดยพระอาจารย์ จงกล ผาสุโก และพระบูชา ธัมมปูชโก)

แจ้งรายละเอียดการร่วมบุญ และ/หรือ ขอรับใบอนุโมทนาบัตร
(สำหรับลดหย่อนภาษี) 

ที่อีเมล wayofdhamma@gmail.com

หรือโทร 081 915 6493 

ด้วยกุศลเจตนาเพื่อสืบทอดพระธรรมคำทรงสอนเดิมแท้นี้
ขอจงมีผลานิสงส์
ให้ได้พบแต่พระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาและปัญญาอันตั้งมั่น

ในทุกกาลทุกสถานที่ด้วยเทอญ