พระธัมมเจดีย์

พระเจดีย์ที่ไม่ได้สร้างด้วยอิฐปูน
แต่สร้างด้วยธัมมะ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ความเป็นมา

โครงการพระธัมมเจดีย์ เป็นการสร้างพระเจดีย์เสมือนบนอินเตอร์เน็ต ดัวยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีนิยามว่า “เพื่ออนุรักษ์คำสอนดั้งเดิมและสมบูรณ์ที่สุดของพระพุทธเจ้า ซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ให้อยู่ในรูปแบบของคลังข้อมูลอิเลคทรอนิกส์แห่งยุค และสามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อประโยชน์แห่งการเข้าถึงธัมมะของผู้คนในโลกปัจจุบัน” [ บทคัดย่อโครงการพระธัมมเจดีย์ ]

โครงการพระธัมมเจดีย์เป็นโครงการของชาวพุทธ ซึ่งคณะบุคคลโครงการพระธัมมเจดีย์ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกเถรวาท และระบบการอ้างอิงร่วมของพระไตรปิฏกบาลีทั้งหมด (Common Referencing System for Tipitaka) สำหรับเป็นแหล่งอ้างอิงมาตรฐาน เป็นเครื่องมือของการศึกษาค้นคว้า และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ทางพุทธธรรม เพื่อสร้างบริบทของการศึกษา และการสืบทอดสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นสมบัติของมนุษยชาติสืบไป [ ข้อมูลเพิ่มเติม ]

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลพระธัมมเจดีย์

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลพระธัมมเจดีย์ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นแกน คือพระไตรปิฎกบาลี และส่วนที่เป็นองค์พระเจดีย์ คือฐานข้อมูลพระไตรปิฎกศึกษา

ความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา

ความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา หมายถึงความคงอยู่แห่คำสอนของพระพุทธเจ้า หากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลือนรางหายไป แม้จะมี บุคคล กิจการ ศาสนสถาน และคาสนวัตถุใหญ่โตมโหหารมากมายเท่าใด ก็ไม่อาจถือว่ามีพระพุทธศาสนา แต่ในทางตรงข้าม แม้ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมภายนอกดังกล่าวจะสูญหาย ถ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ คนก็ยังรู้จักพระพุทรศสนาได้

ด้วยเหตุนี้ การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาที่แท้จริง จึงหมายถึงการดำรง
รักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต]
ความจาก พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้


ร่วมบุญตั้งต้นโครงการ พระธัมมเจดีย์

"กองบุญเพื่อพระธัมมวินัยฯ"

ธ.กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 0071607607
สามารถร่วมบุญได้โดยผ่านบัญชี

(โดยพระอาจารย์ จงกล ผาสุโก และพระบูชา ธัมมปูชโก)

แจ้งรายละเอียดการร่วมบุญ และ/หรือ ขอรับใบอนุโมทนาบัตร
(สำหรับลดหย่อนภาษี) 

ที่อีเมล wayofdhamma@gmail.com

หรือโทร 098 901 4695

ด้วยกุศลเจตนาเพื่อสืบทอดพระธรรมคำทรงสอนเดิมแท้นี้
ขอจงมีผลานิสงส์
ให้ได้พบแต่พระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาและปัญญาอันตั้งมั่น

ในทุกกาลทุกสถานที่ด้วยเทอญ

รายชื่อผู้ร่วมบุญ