รายชื่อผู้ร่วมบุญสร้าง

รายนาม
กมลพัชร พิมสาร
กมลวรรณ ทิชาคูณเจริญสุข
กรกมล เรียมศรี
กรรณิกา ไตรภาดา
กรรณิกา โอสถานนท์
กรวรา ยงฤทธิกุล
กรุณรัตน์ อารยางกูร
กฤตยากร คชประติยุทธ์
กฤษฎา ตันติราพันธ์
กลุ่มเพื่อนป้าแป๊ว
กองทุนไข่ไก่
กองทุนไข่ไก่ 1/2560
กองทุนไข่ไก่ 2/2560
กาญจนา ลือชัยขจรพันธ์
การุญ จันทรางศุ
กิ่งกาญจน์ บูชาธรรม
กิจก้อง โชติมงคล
กิติขจร วัฒนศิริธรรม
กิลินา กรินทสุทธิ์
แก้วใจ นาคสกุล
คณะบ้านสวนแทนคุณ
ครอบครัวเจริญธรรมโชค
โครงการพระธัมมเจดีย์
งามเนตร สถลสุต
จงกล เกษมศานติ์
จตุพร เหลืองเป็นทอง
จันจิรา เพคยางกูร
จันทนา ลาภทรงสุข
จันทนิภา ผกายมาศกุล
จันทิมา เพียรเวช
จารุพรรณ อินทรรุ่ง
จินตนคติ วรรณวิจิตร
จินตนา กังวาลไกล
จิรรัตน์ เหลืองเป็นทอง
โฉมฉาย เหล่าสุนทร
ชฎาวรรณ ศรีสวัสดิ์
ชนนันท์ ไตรทรัพย์
ชลธิชา ศิริพงศ์ปรีดา
ชลธิชา ศิริพงศ์ปรีดา
ชาญกิจ เล้าจินตนาศรี
ชูศรี -ประกอบ อยู่ยืน
ชูศรี อยู่ยืน
เชวง-สุภาพร ธนาพันธรักษ์
โชติรส บัวสรวง
ซิวเอ็ง แซ่อ๋อง
ญาณณิณ มาชรงค์
ฐานิศ พลานุเวช
ฐาปนีย์ สิมากร
ฐิตวี ตั้งจรัสวงศ์
ฐิตินันท์ วิญญูวนิช
ณรงค์ สิมากร
ณหทัย สิมากร
ณัชชา เชื้อชิต
ณัฐณิชา ภาวะสิทธิโชติ
ณัฐศักดิ์
ด.ช.ธนสร วิบูลคณารักษ์
ด.ช.วรท สิมากร
ด.ช.วรุตม์ สิมากร
ด.ช.สุพัตร เพียรประเสริฐกุล
ด.ญ.ปวรา ปวรีวงค์
ดวงใจ คุ้มปีติ
ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
ดุษฎี สิมากร
ทรรศน์มน ทรรทรานนท์
ทิพยา ตั้งสิริสงวน
ทีนา แบร์
ธนกร เฟื่องฟูเกียรติ
ธนา เหลืองเป็นทอง
ธวัชชัย พิทยโสภณ
ธัญญพร ธันธนาพรชัย
ธาวิต อิ่มประยูร
ธิติ สงวนเผ่า
ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
น.พ.นิธิ หล่อเลิศรัตน์
น.ส.รัชณัฏฐ์ แสงศรี
นงนุช พัฒนานิจนิรันดร
นพพงษ์ สิมากร
นพพร จันทรสกุล
นภัสสร AXEL HOEBEKE
นริศรา ตั้งหลักมงคลและครอบครัว
นริศรา รู้รักดี
นริศา เวทปัญญาวงศ์
นเรศ ดำรงชัย
นวพร เอกอมรกุล
นวลจันทร์-วิศิษฏ์ หล่อชมวณิชย์
นวลทิพย์ ทองชมภู
นวลทิพย์ เหลืองเป็นทอง
นันทนา วิทยาคุณสกุลชัย
นันทพร เมธาคุณวุฒิ
นางจามร แสงศรี
นายจีรศักดิ์ แสงศรี
น้ำฝน สิทธิศักดิ์สิริ
น้ำพร พิพัฒน์มงคลชัย
นิดาพร อัศวธีระเกียรติ์
นิตย์-เกนหลง จารุศร
นิตยา สิทธิสาร
นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ
นุตยา กัลยาวุฒิพงศ์
บงชุดา เศวตสุนทร
บจก.สยามเฟิสท์ทัวร์
บุ๊ค
ปราณี ขลู่กิจเจริญทรัพย์
ปราณี เล็กศรีสกุล
ปวีณา พิษณุโกศล
ปัทมา อมรเลิศวิมาน
ปิน รอดจันทร์
ปิยชนิดร์-สุทธินันท์ สุขจันทร์
ปิยมงคล โชติกเสถียร
ปูมเทพ มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ญ.โศณิตา กาศยปนันท์
พ.ต.มานิตย์-คุณแม่สมจิตต์ บูชาธรรม
พบธรรม พิชญวณิชย์
พรชัย วิทยาคุณสกุลชัย
พรพิรุณ
พรรณี แซ่ตั้ง
พรรัตน์ ดำรุง
พระบูชา ธัมมปูชโก
พวงพัชร ตั้งยืนยง
พัชรินทร์ ขันธสะอาด
พัฒนพร ไตรพิพัฒน์
พัทธ์ธีรา เชาว์ฐิตวัตน์
พิกุล ตันสกุล
พินิจ ปวรีวงค์
พิมพ์ใจ หวังเกียรติ
พิมลพรรณ วัฒนเวชสกุลชัย
พิไลนภา สุนทรานุสร
พิสุทธินี หอเจริญ
เพชรรัตน์ โชติกาญจนเรือง
เพริศพจี โพธินิมิตร
เพิ่มยศ เรืองสกุลราช และดวงนภา เบญจรงค์เสถียร
ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
ไพรัช เอี่ยมอภิชาติ
ภวิตา สัมฤทธิ์
ภัทรดร กมลจรัสกิจ
ภัทรวดี สุวิพล
ภาณุมาศ อจลบุญ
ภานุสร (พระภูริปุญโญ) ณรากร แก้ววณิชชากร
มณีวรรณ ก้องวุฒิเวท
มนทณี เหลืออรุณ
มล.วราภา เกษมศรี และ คณะ
มะลิวัลย์ เคียนเขา
มัณฑณี ใหญ่สว่าง
เมษา เกษมศานติ์
แม่ชีณัฐหทัย ทองชมภู
แม่ชีทิพย์
แม่่ชีเบญจวรรณ นุ่นสิงห์
แม่ชีพรทิพย์ รัตนภูพันธ์
แม่ชีพรพรรณ งามเกษม
แม่ชีศิริพันธ์ ทรงศิริกุล
แม่ชีสุรณี เจริญพรและลูกหลาน
แม่ชีสุวพีร์ สุวัณณะศรี
แม่ชีอัญชนา อนุตรพงษ์สกุล
ยศ วัชระคุปต์
ยศนันท์ สิมากร
ยิ่งพรรณ ไชยแสง
ยุทธชัย เก่งอนันตานนท์
ยุพิน กิตติภัสสร
รพีพรรณ ขันตยาภรณ์
รังรอง วิจิตรไกรสร
รัชฎา บุษปะเกศ
รัชณัฏฐ์ แสงศรี
รัตนา เนียรสว่าง
ลักขณา สหายสุข
ลัดดาวัลย์ รอดสุด
เลิศ ตันติสุกฤต
วรคุณ บุญโสธรสถิตย์
วรนาถ หมื่นวิชิต
วราภรณ์ พลเมือง
วลีรัชฎ์ บุญโสธรสถิตย์
วันทนีย์ เดย์
วันนิภา เลิศล้ำศรีเทียน
วิทูร วิมลศิลป์
วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
วิภา ไพฑูรย์เนรมิต
วิภาวรรณ วานิชชา
วิไลลักษณ์ เจนอนันต์พร
วิไลลักษณ์ บุญช่วยเหลือ
วิไลลักษณ์ บุญช่วยเหลือและครอบครัว
วีรนิฏฐ์ สิมากร
ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
ศริยา ปูรณะหิรัญ
ศรีรัจน์ สุคนธ์พันธุ์
ศศิณา พานิชานุรักษ์
ศศิธร ปุณศรี
ศันสนีย์ พงษ์วัย
ศิริน ศรวณียารักษ์ และครอบครัว
ศิริมา อริยะชัยพาณิชย์
สกาวรัตน์ จรูญศรี
สมเกียรติ โคนา
สมจิต คุ้มอาจดี
สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
สมใจ ทิพย์ชัยเชษฐา
สมิทธ์ ตุงคะสมิต
สวง-สุวรรณา ทั่งวัฒโนทัย
สาวิกา รัตนโสภิตกุล
สาวิกา รัตนโสภิตกุล
สาวิกา-เจริญชัย รัตนโสภิตกุล
สิทธินี สิมากร
สินีนารถ พลานุเวช
สิรินทร์พัชร ตงศิริ
สิริยศ ภูนุช
สิริวรรณ ล้อประเสริฐกุล
สิริวัฒน์ สุวัฒน์ปรีดา
สุจริต ไชยรัตน์
สุชาติ เอื้อวัฒนะสกุล
สุดา เลิศล้ำศรีเทียน
สุทธวิทย์ สิมากร
สุทธิเดช พงษ์เกียรติกุล
สุเทพ พงษ์เกียรติกุล
สุนทร เฑียนบุญเลิศรัตน์
สุปราณี
สุพล สมบูรณ์ศิลป์
สุภณัฐ-สุขุมาลย์ นิลรัตน์
สุภรา สินสมุทรผดุง
สุภัทร ศศมน สาทิส วาสินี
สุภาวดี เสรีรมย์
สุมาลี โฆษิตาพันธุ์
สุมาลี ฤทธิเดช
สุมิตรา เหลืองเป็นทอง
สุวรรณา เชื้อบุญชัย
สุวรัตน์และเพื่อน
สุวิมล โสวรรณพงษ์
สุวิมล อัศวไชยชาญ
เสกสรร ธีรวิวัฒน์วงศ์
เสาวนีย์ ไตรรัตนภิรมย์
เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์
เสาวภัค แดงประเสริฐ
หทัยชนก งามเกษม
อธิวัฒน์ วีภวังรัศมีกุล และครอบครัว
อมร ณถลาง
อมรรัตน์ บุญศิริ
อรพรรณ อัสสมงคล
อรรถบูลย์ วิบูลคณารักษ์
อรรถพล เพียรประเสริฐกุล
อรุณ ศรวณียารักษ์ และครอบครัว
อรุณี เหลืองเป็นทอง
โอปอร์ บุนนาค
Showing entries (filtered from total entries)
Mobirise

ร่วมบุญตั้งต้นโครงการ พระธัมมเจดีย์

"กองบุญเพื่อพระธัมมวินัยฯ"

ธ.กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 0071607607
สามารถร่วมบุญได้โดยผ่านบัญชี

(โดยพระอาจารย์ จงกล ผาสุโก และพระบูชา ธัมมปูชโก)

แจ้งรายละเอียดการร่วมบุญ และ/หรือ ขอรับใบอนุโมทนาบัตร
(สำหรับลดหย่อนภาษี) 

ที่อีเมล wayofdhamma@gmail.com

หรือโทร 081 915 6493 

ด้วยกุศลเจตนาเพื่อสืบทอดพระธรรมคำทรงสอนเดิมแท้นี้
ขอจงมีผลานิสงส์
ให้ได้พบแต่พระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาและปัญญาอันตั้งมั่น

ในทุกกาลทุกสถานที่ด้วยเทอญ